Dojo Kun

" Dojo Kun " Calligraphy by Master Teruyuki Okazaki

"Dojo Kun" Calligraphy by Master Teruyuki Okazaki

The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of karate-do.

Japanese transliteration

HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO! 
HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO! 
HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO! 
HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO! 
HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO! 

English translation

SEEK PERFECTION OF CHARACTER! 
BE FAITHFUL! 
ENDEAVOR! 
RESPECT OTHERS! 
REFRAIN FROM VIOLENT BEHAVIOR!